Disclaimer

Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de websites van Golzari IT-Consultancy en deze websites gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Golzari IT-Consultancy behoudt zich het recht voor om een geregistreerde bezoeker het gebruikmaken van de diensten van Golzari IT-Consultancy te weigeren of te ontnemen.

Golzari IT-Consultancy besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Toch kan het mogelijk zijn, dat er in zowel de website van Golzari IT-Consultancy, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Golzari IT-Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Golzari IT-Consultancy aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Golzari IT-Consultancy website. Golzari IT-Consultancy geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Golzari IT-Consultancy wijst de bezoeker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de Golzari IT-Consultancy websites geen persoonsgegevens van de bezoeker door Golzari IT-Consultancy worden geregistreerd. Het is wel mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de bezoeker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij adviseren de gebruiker dan ook kennis te nemen van het privacy statement van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens te verstrekken.

Golzari IT-Consultancy spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren op grond van de Auteurswet 1912. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Golzari IT-Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Golzari IT-Consultancy beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Golzari IT-Consultancy deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De Golzari IT-Consultancy website, alsmede de websites naar welke middels de Golzari IT-Consultancy websites worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze websites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Adverteren
Het is mogelijk om op onze websites te adverteren. Zie hiervoor www.golzari.nl - onder de noemer Adverteren+. Verder kunt u te allen tijden mailen naar het volgende adres: adverteren<@>golzari.nl.

Golzari IT-Consultancy is ook geinteresseerd in het adverteren in tijdschriften en/ of op andere websites. Graag ontvangen wij schriftelijk informatie over het tijdschrijft / blad, naam en contactpersoon en de tarieven.

Sponsoring
Golzari IT-Consultancy is altijd geinteresseerd in het sponsoren van voor ons interessante verenigingen of stichtingen. Sponsoring staat vooral in nauw verband met onze activiteiten.

Golzari IT-Consultancy © januari 2002-2016